Browsing articles in "Library"
Feb
2
2013
Uncategorized

Proxy Server using Squid

ก่อนที่จะมาทำ Proxy Server ใช้กัน เรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่า Proxy Server คืออะไร Proxy Server หรือ Web Proxy Server หรือ Web Cache Server ก็คือ Server ที่ทำหน้าที่เก็บ ข้อมูลต่างๆเช่น รูปภาพ จาก Web Site ที่ users หรือผู้ใช้บริการร้องขอ ดูจากรูปภาพด้านล่างจะ เข้าใจกว่า จากรูปทื่1 users ในฝั่ง HQ ต้องการเปิด website ต้องดึงข้อมูลจาก website ตรงๆ   Download PDF : proxy_server
Member Area